Disclaimer

De Stichting Vrienden van Oud Hillegom (SVvOH) doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze pagina’s juist, compleet en accuraat is maar kan geen garantie geven dat dat ook inderdaad het geval is

SVvOH  kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor enige vorm van schade door gebruik van de informatie op deze website. Wij waken ervoor juiste informatie te verstrekken en vragen u als bezoeker van deze website om, wanneer u ergens een fout tegenkomt, dit te melden via een mail aan SVvOH 

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit de inhoud van deze website of/of beeldbank mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVvOH.