Stichting
Vrienden van Oud Hillegom

U bent hier: Home › Stichting › Wie zijn wij?

De Stichting Vrienden van Oud Hillegom is een stichting die zich inzet voor:

a. Het behouden en zonodig herstellen en verbeteren van de natuur, het landschap, het milieu en de woonomgeving van Hillegom en haar omgeving, alsmede van de monumenten van geschiedenis en/of kunst in de ruimste zin van het woord, welke zich daarin bevinden;

b. Het bevorderen van het besef dat iedere Hillegommer medeverantwoordelijkheid draagt voor het behoud van de natuur, het landschap en het milieu, zowel in Hillegom als daarbuiten, van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bewoners van Hillegom.

Zij is begonnen als klein groepje Hillegommers dat met bezorgdheid een aantal ontwikkelingen in Hillegom gadesloeg en zo kwam het tot de oprichting van de Stichting op 14 juni 1990. Sindsdien hebben de Vrienden een onstuimige groei doorgemaakt tot wat het nu is. Een interessante, enerverende en energierijke club met 57 vrijwilligers en 1.100 donateurs in 2017. Onze ideeën blijken aan te slaan onder de Hillegomse bevolking.

De Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft veel succes gehad met grote projecten. Zoals bijvoorbeeld de totstandkoming van een verzetsmonument, het herstel in zijn oorspronkelijke staat van de kwakel over de Hillegommerbeek, het bevrijdingshek en het Wilhelminahek. Regelmatig wordt de stichting uitgenodigd door de gemeente om deel te nemen in gemeentelijke denktanks (herinrichting Houttuin/Molenstraat en herinrichting Van Nispenpark/Hoofdstraat-noord).

 

Duinpolderweg

Op 19 december 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland een besluit genomen over een voorgenomen voorkeursalternatief Duinpolderweg ‘Zuid’ (hierna genoemd VKA), dat gebaseerd is op een samenstel van verbindingen. 
De Vrienden zijn zich ervan bewust dat de enige redding voor de cultuurhistorische landschappen binnen Hillegom is, een alternatief voor het voorkeursalternatief aan te bieden. Daarom sluiten wij aan bij de zienswijze van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG), dat in hun optiek inhoudelijk het enige alternatief is dat de minste nadelen biedt voor Hillegom: het tracé NOG Beter 2.0.

Kort omschreven betekent dat voor Hillegom:

  • Maak gebruik van de bestaande Weerlaan;
  • Maak een aansluiting met de N205 d.m.v. een tunnel onder de Ringvaart;
  • Maak geen ruimtelijke reservering voor doortrekking van de Duinpolderweg vanaf de N208 naar de N206, zolang nut en noodzaak niet zijn aangetoond.

Hierover heeft Stichting Vrienden van Oud Hillegom een zienswijze ingediend. Volg deze link om het document te openen (opent in nieuw venster).

 

Algemeen Nut Beogende Instelling / ANBI

De Belastingdienst beoordeelt en herbeoordeelt of instellingen aangemerkt kunnen worden en blijven als ANBI.

Om aangemerkt te kunnen worden en blijven als ANBI moet worden voldaan aan de thans geldende wet- en regelgeving zoals weergegeven in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). De nadere voorwaarden omtrent ANBI's zijn opgenomen in artikel 1a tot en met le van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (hierna: URAWR). 

Meer informatie over De Vrienden van Oud Hillegom en ANBI vindt u op deze pagina.

 

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, dit is de Europese wet waarmee een en dezelfde WBP voor alle landen binnen de Europese unie gaat gelden. Met deze wet worden de regels voor organisaties die persoonsgegevens verwerken nog verder aangescherpt. Voor iedere organisatie met een website die persoonsgegevens bevat, betekent het dat er een beveiliging van die gegevens verplicht gesteld wordt. Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft zo’n website, en dus hebben wij te maken met de gevolgen van de AVG. En dienen we onze Vrienden- website te beveiligen met een identiteitskaart, een SSL-certificaat. Dat certificaat maakt aan bezoekers duidelijk dat de verbinding met de website versleuteld en dus gewaarborgd beveiligd is.
Een privacyverklaring van Stichting Vrienden van Oud Hillegom opent u door deze link aan te klikken.

De verscherping van de privacy-regels heeft ook gevolgen voor informatie die de Vrienden beschikbaar stellen. Met name onze Werkgroep Genealogie heeft daarmee te maken. Wij mogen namelijk gegevens van mensen die nog in leven zouden kunnen zijn niet zomaar aan iedereen beschikbaar stellen. De papieren documenten hebben we letterlijk in twee verschillende kasten ondergebracht, en gegevens van personen die nog in leven zouden kunnen zijn hebben we ondergebracht in de kast met (heel letterlijk) een slot erop. In onze bestanden hebben we de namen van alle personen die nog in leven zouden kunnen zijn, geanonimiseerd. Vanzelfsprekend kunnen onze werkgroep-leden wel bij alle gegevens en deze aan familieleden op verzoek kenbaar maken. Het overzicht van alle beschikbare documenten en bestanden hebben we daarom ook moeten aanpassen en het nieuwe overzicht is geplaatst op onze website onder Stichting > Werkgroepen > Genealogie.

 

Nieuws
Nieuws archief
Wie zijn wij?
ANBI
Bestuur
Werkgroepen
Verhuizing naar Veelzorg
Beschermheer
Aanwinsten
Documentatiecentrum
Aanmeldingsformulier Evenementen
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
Hillegomse monumenten
Bedreigd erfgoed
Heemtuin / Schülte-Küperjanshof
Lijst Historisch Erfgoed
Open Monumentendagen 2019
Toekomstig erfgoed
Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom
Aanzienlijk Hillegom
Hangkouserieën
Hangkouserieën / reacties van lezers
Sporen van vroeger
Boom in beeld
Fotoalbums
Boeken in drukvorm
Online publicaties
Herinneringen aan Hillegom
Frans Out-galerij
Frans Out-galerij: de winnaars
VoetstAPPen - Hillegom: Bollendorp
VoetstAPPen - Kunstroute
Verslagen van evenementen
Evenementenoverzicht
Links
Aanmeldingsformulier nieuwe donateur
F.A.Q.

Ogenblik a.u.b. ...